مراحل و اهمیت تحقیقات بازار در بازاریابی مدرن
11 دی

مراحل و اهمیت تحقیقات بازار در بازاریابی مدرن

در مورد اهمیت تحقیقات بازار در گذشته به مراتب و به تفصیل صحبت شده است. امروزه هر بازاریابی به خوبی می داند که برای داشتن اطمینان نسبت به هر قدمی که در بازار برمی دارد می بایست ابتدا از شرایط آن بازار مطلع بود و رقبا را به خوبی بشناسد، تا ضمن کاهش ریسک موجود […]