عصر سرعت و بی‌صبری
11 دی

عصر سرعت و بی‌صبری

عصر سرعت و بی‌صبری تبلیغات ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ در عصری زندگی می‌کنیم که مقوله‌ی بی‌صبری به یکی از معضلات بزرگ زندگی انسان‌ها و جوامع بشری تبدیل شده‌است. بسیاری از محققان معتقدند که حرکت به سمت زندگی ماشینی و مدرنیسم و شاخص‌های دیگری مانند عوامل فردی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی علل بروز این معضل هستند. لذا شرکت تبلیغات […]